ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (Happiness of people in Chanthaburi municipality)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิ่งทอง กิจจานนท์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ความสุขของประชาชน;เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
หน่วยงาน สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การตอบแบบสอบถามของประชาชนตามทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 377 คน พบว่า ความสุขของประชาชนเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองมีความสุขระดับมาก คือ ด้านชีวิตและครอบครัว ด้านชีวิตการทำงาน และมีความสุขระดับน้อยที่สุดในด้านการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐและเอกชน การเปรียบเทียบความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ ภาพรวมไม่แตกต่างกัน หากจำแนกตามรายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ที่พักอาศัย และภาระการเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.etheses.rbru.ac.th/pdf-uploads/allfile-16-file01-2017-02-01-08-20-01.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง