ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย: การพัฒนาเครื่องมือวัดและโปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พนิดา ทองเงา ดอร์น
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
คำสำคัญ ความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง;เอกลักษณ์แห่งตน;การพัฒนาโปรแกรมการเรียน;เยาวชนไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาเรื่องความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนไทย: การพัฒนาเครื่องมือวัดและโปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึงการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านพฤติกรรม 2) ด้านความรู้สึก 3) ด้านปัญญา โดยโมเดลที่ได้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนของการวิจัยกึ่งทดลองพบว่า ภายหลังเข้าโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนฯ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแสดงให้เห็นว่าความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองมีเอกลักษณ์แห่งตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย: การพัฒนาเครื่องมือวัดและโปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง