ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานปฏิรูป สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ (สปร.)
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานปฏิรูป สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ (สปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554 ทำให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยทางด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศ รวมทั้งสิ้น 11.4 ล้านไร่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้วิกฤตน้ำขยายตัวเกิดจากการบริหารจัดการน้ำที่ขาดประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=O4fCyCEI9HM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง