ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การหาค่าสัมประสิทธ์ทางพันธุกรรมของแบบจำลอง CSM-CROPGRO-Soybean Model สำหรับถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วลัยพร ศะศิประภา
เจ้าของผลงานร่วม วิระศักดิ์ เทพจันทร์ , รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ , วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล , ณิชา โป๋ทอง
คำสำคัญ Glycine max L;เชียงใหม่ 60;ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ทางพันธุกรรมของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีการปรับตัวได้กว้าง แนะนำให้ปลูกได้ทั่วไปทุกแหล่งปลูก ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง และยังได้รับความนิยม ดำเนินการระหว่างปี 2551-2552 ใน 3 แหล่งปลูก ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศวพ.เลย และศวพ.สุโขทัย ศึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโต และเก็บชีวมวลแยกเป็นส่วนต้น ใบ และเมล็ดในระยะ V3, R1, R3, R5, R6, R7 และ R8 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต นำไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ทางพันธุกรรมของถั่วเหลือง โดยใช้แบบจำลองของการเจริญเติบโตของพืช CSM-CROPGRO-Soybean ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ได้สามารถใช้ในการประมาณการพัฒนาการของถั่วเหลืองได้แม่นยำใกล้เคียงกับจากแปลงทดลอง แต่ยังประมาณการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองทั้งมวลชีวภาพ และผลผลิตยังแตกต่างจากแปลงทดลอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=112.pdf&id=582&keeptrack=15
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การหาค่าสัมประสิทธ์ทางพันธุกรรมของแบบจำลอง CSM-CROPGRO-Soybean Model สำหรับถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง