ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของการขาดน้ำในช่วงก่อนออกดอกต่อลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดรุณี พวงบุตร
เจ้าของผลงานร่วม สนั่น จอกลอย , บรรยง ทุมแสน , นิมิตร วรสูต , ชุติพงศ์ อรรคแสง , อารันต์ พัฒโนทัย
คำสำคัญ การขาดน้ำ;การให้น้ำกลับคืน;น้ำหนักแห้งปม;Arachis hypogaea L.
หน่วยงาน หาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของจำนวนปม และน้ำหนักปม เมื่อเกิดการขาดน้ำในช่วงก่อนการออกดอก และเมื่อได้รับน้ำกลับคืน และหาสหสัมพันธ์ของลักษณะจำนวนปม น้ำหนักปมกับลักษณะการตรึงไนโตรเจน นำถั่วลิสง 12 พันธุ์ ปลูกในสภาพแปลงทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ฤดู โดยฤดูฝน ระหว่างเดือน มิ.ย. – ต.ค. 2548 และฤดูแล้ง ระหว่างเดือน ธ.ค. 2548 - เม.ย. 2549 วางแผนงานทดลองแบบ Split plot design จำนวน 4 ซ้ำ โดยกำหนดให้ระดับความชื้นดิน 2 ระดับ ได้แก่ field capacity (F.C.) และ 1/3 available water (1/3 A.W.) เป็น main plot โดยให้ขาดน้ำตั้งแต่งอกจนถึงอายุ 40 วันหลังงอก และกำหนดให้ sub-plot เป็นพันธุ์ถั่วลิสง 12 พันธุ์ เก็บข้อมูลจำนวนปม น้ำหนักแห้งปม ที่อายุ 40, 50 และ 70 วันหลังงอก จากการศึกษาพบว่าเมื่อถั่วลิสงขาดน้ำในช่วงก่อนออกดอก ทำให้จำนวนปม และน้ำหนักปมลดลง แต่เมื่อได้รับน้ำกลับคืน ทำให้จำนวนปม และน้ำหนักปมแห้งเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์ที่ได้รับน้ำปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=512.pdf&id=576&keeptrack=28
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง