ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฤตานนท์ แสนสวย
คำสำคัญ พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม;การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube
หน่วยงาน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่รับชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบของ In-stream ad บน Youtube จำนวน 300 คน โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ การแจกแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 150 ชุด และแจกแบบสอบถาม จำนวน150 ชุด และทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงจำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 และเพศชายจำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี จำนวน109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5707010392_4335_2988.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน Youtube และพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ชม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง