ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจากการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
คำสำคัญ โคเนื้อ;อาหารโค;การผสมเทียมโค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีส้าหรับเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการองค์ความรู้ในระดับของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการอาหารและการให้อาหาร การจัดการการสืบพันธุ์ และ การจัดการเนื้อสัตว์รวมทั้งการจัดการการตลาดโคเนื้อ ถูกน้ามาใช้ส้าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใน 5 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจากการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง