ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถอดบทเรียนการดำเนินงานของการลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล
เจ้าของผลงานร่วม ปรีชา ทองคำเอี่ยม , ดร.ศิรินันต์ สุวรรณโมลี
คำสำคัญ หมอกควัน;ถอดบทเรียน;ไฟป่า;เชียงราย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัจจัยความสำเร็จของการลดจุดความร้อนของจังหวัดเชียงรายเกิดจากการให้ระบบ Single Command อย่างจริงจังและเข้มข้นตั้งแต่ปี 2560 จนก่อให้เกิดการปลูกฝังการปฏิบัตินิยมถึงช่วงเวลาของการห้ามเผาจากหน่วยงานภาครัฐไปสู่ชุมชน ก่อให้เกิดการรับรู้ถึงกฎระเบียบต่างๆของห้วงเวลาที่ห้ามเผา เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการลาดตระเวนของชุมชนร่วมกันเจ้าหน้าที่รัฐ และมีการนำ Application มาเป็นส่วนหนึ่งในติดตามจุดความร้อนในพื้นที่อีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง