ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของการปลูกข้าวเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการแสดงข้อมูลฉลากฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์ข้าว (ภาษาไทย)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
เจ้าของผลงานร่วม ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา , ผศ.ดร. ธภัทร ศิลาเลิศรักษา , สุชาดา เดชภักดี , เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง , สโรชา แดงศิริ
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ การปลูกข้าว ฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำ ฉลากฟุตพริ้นท์น้ำ
หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การจัดทำฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของข้าวเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์ข้าวระดับชาติจำนวน 8 สายพันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1 กข41 ชัยนาท 1 กข6 พิษณุโลก2 ไรซ์เบอร์รี่ และสันป่าตอง 1 รวมทั้ง แสดงการประยุกต์ใช้ข้อมูลบัญชีรายการน้ำของการปลูกข้าวในการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการประเมินและแสดงข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำในระดับผลิตภัณฑ์ อันเป็นการเตรียมความะร้อมแสดงข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำทางการค้า ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการจากตลาด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง