ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการชลประทานน้ำหยดแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่ภัยแล้งเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บัญจรัตน์ โจลานันท์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล , ผศ.ดร. ปรารถนา ยศสุข
คำสำคัญ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ชลประทานน้ำหยด ภัยแล้ง การมีส่วนร่วม participatory action research, drip irrigation, drought, participation
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบการให้น้ำระหว่างวิธีการให้น้ำแบบเทปน้ำหยดกับวิธีการให้น้ำแบบร่องคูเล็กในการทดลองปลูกพริกระดับแปลงสาธิต สรุปว่าระบบเทปน้ำหยดเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ประสิทธิภาพการใช้น้ำและผลตอบแทนที่สูงในการปรับใช้เพื่อรับมือกับภัยแล้งให้แก่เกษตรกรออนใต้ ปัจจุบันมีการขยายผลการใช้ระบบเทปน้ำหยดครอบคลุมพื้นที่จำนวน 8 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบลออนใต้ได้เผยแพร่เอกสาร“คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบเทปน้ำหยดเพื่อการเกษตรชุมชนออนใต้” บนเวปไซต์ฐานข้อมูลคู่มือประชาชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง