ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบบรรเทาอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบกึ่งเรียลไทม์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
คำสำคัญ ระบบช่วยเหลือเยียวยาอุทกภัย, ข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบกึ่งเรียลไทม์, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ระบบต้นแบบฯ มีความสามารถต่าง ๆ ได้แก่ สามารถจำแนกเพื่อหาแม่น้ำสายหลักและสายย่อย ตรวจสอบพื้นที่เกิดอุทกภัยโดยใช้การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมแบบอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ รองรับการแจ้งและแสดงผลข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุทกภัยจากผู้ประสบภัย และตรวจสอบอุทกภัยโดยผู้นำหมู่บ้าน สามารถอัพโหลดข้อมูลพื้นที่เกิดอุทกภัยในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลอุทกภัยที่ได้จากผู้ประสบภัย ผู้นำหมู่บ้าน และการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นที่เกิดอุทกภัยจริง สามารถค้นหาและออกรายงานข้อมูลพื้นที่เกิดอุทกภัยตามปี พ.ศ. และพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานในอุปกรณ์ทุกประเภทและทุกระบบปฏิบัติการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง