ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การส้ารวจแหล่งก้าเนิดสารปนเปื้อนและประเมินศักยภาพด้านคุณภาพน้า แม่น้าเจ้าพระยาในหน้าแล้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิโชภิ อุฬารภินนท์
คำสำคัญ คุณภาพน้า แม่น้าเจ้าพระยา;Water Quality;Chao-Phraya River
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสภร์และสถาปัภยกรรมศาสภร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการ การสารวจแหล่งกาเนิดสารปนเปื้อนและประเมินศักยภาพ ด้านคุณภาพนา แม่น้าเจ้าพระยาในหน้าแล้ง จากการสารวจแหล่งกาเนิดสารปนเปื้อนและเก็บน้าตัวอย่างจากแม่น้าเจ้าพระยา ตลอดระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร พบว่าชุมชนเป็นแหล่งกาเนิดน้าเสียที่สร้างภาระความสกปรกสูงที่สุด คือประมาณ 292,473 กิโลกรัม BOD ต่อวัน รองลงมาคือเกษตรฟาร์มสุกร และอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตของเสียที่มีความสกปรก BOD ในระดับสูง ประมาณ 2,500 และ มากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ โดยถูกปล่อยลงสู่แม่น้าในช่วงตอนกลางและตอนปลาย ผลจากการประเมิน บ่งบอกถึงคุณภาพน้าที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าความสกปรก BOD ในระดับสูง ค่าออกซิเจนละลายในระดับต่า ควรพิจารณาปรับระเบียบเพื่อควบคุมค่าความสกปรกของของเสียที่ถูกปล่อยลงสู่แม่น้าให้ไม่เกินศักยภาพที่แม่น้าเจ้าพระยาในแต่ละจังหวัดรองรับได้ คือ มีค่า BOD เฉลี่ยของน้าเสียไม่เกิน 87 120 125 119 130 108 30 15 และ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร สาหรับจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ตามลาดับ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง