ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ: พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สันติ ไทยยืนวงศ์ , วรวัชร์ ตอวิวัฒน์ , ดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ , สิริศาสตร์ ยังแสนภู , ลักษมี ศรีเจริญ , อภิสิทธิ์ บุญโพธื , ธีรไนย์ นุ้ยมาก , ราเมตร์ สุขเจริญ , สมศักดิ์ เลิศประเสริฐพันธ์ , ศิริภรณ์ ฟ้าคาตัน , ดร.กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล
คำสำคัญ ดินถล่ม, พื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มพลวัติ, ธรณีพิบัติภัย, ธรณีวิศวกรรม, ตะกอนเชิงเขา, กล่องเตือนภัยประจำบ้าน, การเคลื่อนตัวของมวลดิน, การระบายน้ำ Landslide, Dynamics Landslide Susceptibility, Geohazard, Geotechnical Engineering, Colluvium deposits, House Hold Box, Ground movement, Drainage.
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย หมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนตัวสูง มีความหนาแน่นของชุมชนอย่างมาก สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการจัดการด้านพิบัติภัยให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งได้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมที่สำคัญร่วมทั้งระบบเตือนภัยประจำบ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้นจึงมีความต่อเนื่องของการเฝ้าติดตามผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นอกจากนี้ ยังจะได้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานร่วมทั้งระบบโครงสร้างทางวิศวกรรมที่เหมาะสมเพื่อการอยู่ร่วมกับพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างปลอดภัยอีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง