ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงอนุภาคในการจัดตารางเวลารถไฟ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายกรณ์พงษ์ อึงสถิตย์ถาวร
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์
คำสำคัญ Scheduling Problem, Train time tabling, Particle Swarm Optimization
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางเวลารถไฟในเส้นทางสายเหนือ โดยทำการจัดตารางเวลาการเข้า – ออกของรถไฟที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้เวลาในการเดินทางที่น้อยที่สุดภายใต้สมการข้อจำกัดต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดแบบฝูงอนุภาคในการแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา ซึ่งเขียนโดยโปรแกรม VC# และ หลังจากนั้นจึงใช้โปรแกรมการจำลองสถานการณ์ (โปรแกรม ARENA) ในการจำลองสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนเช่น การเสียหายของหัวจักร,เวลาในการซ่อม และเวลาในการจอดที่ไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ ในแต่ละสถานี เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยเวลาที่รถไฟแต่ละขบวนอยู่ในระบบ ที่ได้จากการจำลองสถานการณ์กรณีตารางเวลาที่ได้จากการประยุกต์ใช้วิธีที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงอนุภาคคือ 353.86 ซึ่งลดจากการจำลองสถานการณ์จากกรณีตารางเวลาปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย คือ 398.20 ซึ่งถือว่าค่าเฉลี่ยที่ได้โดยเฉลี่ยของแต่ละขบวนลดลง 11.14%
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงอนุภาคในการจัดตารางเวลารถไฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง