ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วุฒินัย ยุวนานนท์
เจ้าของผลงานร่วม พิชฎา อารยานุรักษ์ , ปริญญารัตน์ ภูศิริ , วิศรุต ตุ้ยศักดา , ธีรภัทร์ คุ้มครอง , วิไลพร ชวศรี , เชาวพรรณ อัครวิสิทธิ์กุล , นิศารัตน์ สุวรรณสวัสดิ์ , จิราภา จอมไธสง , ปดารณี ธรรมธร , วิภา ปักกาสาตัง , รุ่งนภา โบวิเชียร , จุฑามาศ รุ่งเกรียงสิทธิ์ , นลินทิพย์ เพณี , ดนัย ปัญจพิทยากุล , พินิจ จันทร์พรมดี , แสงเดือน พงษาชัย , จิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์ , สุเมธ พั่วพัก , มลิวรรณ ไวยกุล , รุ่งลักษณ์ ตันชัย , ธารารัตน์ แจ่มจำรัส , อภิพล ทองคำ , แสงสุรี ยาวิเศษ , ประทวน จันทร์ดี , อภิวิชญ์ ไชยคำ , มนัส สวนแก้ว , เกศริน เข็มทอง , ทวีศักดิ์ ธิขาว , ธราวิทย์ คำหล้า , สุภาชินี ธนูศิลป์ , ถวัลย์ สามทอง , ธงชัย หงส์ศรีเมือง , วชิรา ไฝเจริญมงคล , นิกูล ทองดี , เจิมขวัญ วรยศ , ศุภสิทธิ์ ศรีกันหา , ฉัตรชัย สิทธิหาโคตร , หัทยา พรมโต , ปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์ , ธานินทร์ ชัชวัชวิมล , ประจัญ ขันพิมล , ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุภารัตน์ พนมพรม
คำสำคัญ การลดการใช้สารเคมี;กระบวนการมีส่วนร่วม;ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ;การผลิตสินค้าเกษตรการเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่
หน่วยงาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรตามบริบททางสังคม พื้นที่ และสินค้า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลในการส่งเสริมในศพก.และแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่น ๆ ได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง