ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการตกค้างของยาปฏิชีวนะในอาหารสำหรับบริโภคในประเทศและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รุจิภาส สิริจตุภัทร , สุรภี เทียนกริม , รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ นิลกุล , รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุรางค์ ตันติมาวานิช , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ ชูเชิด , ดร. พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล , ดร. เบญจพร สัมฤทธิเวช , อรุโณทัย คีตะนนท์
คำสำคัญ การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ;การตกค้างของยาปฏิชีวนะ;อาหารสำหรับบริโภค
หน่วยงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการตกค้างของยาปฏิชีวนะในอาหารสำหรับบริโภค 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารปศุสัตว์ กลุ่มอาหารประมง และกลุ่มอาหารผักและผลไม้ ที่จำหน่ายที่ตลาดขายส่งที่ทราบแหล่งผลิตและที่แหล่งผลิต พบว่าเนื้อสุกร เนื้อไก่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสุกรและไก่มีการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการตกค้างของยาปฏิชีวนะมากที่สุด รองลงมาคือกุ้งและปลา ส่วนผักและผลไม้บางชนิดเท่านั้นที่มีการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการตกค้างของยาปฏิชีวนะ โดยเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะที่สำคัญและพบบ่อยที่สุด คือ แบคทีเรียกรัมลบที่สร้างเอนซัยม์ Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) ส่วนยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหารดังกล่าวที่สำคัญและพบบ่อย คือ Enrofloxacin
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง