ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินและการลดความเสี่ยงการตกค้างของสารเคมี และการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
เจ้าของผลงานร่วม สุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม , ดร.ชุติมา ขมวิลัย , ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ , อาภรณ์ เทพพานิช , กัลยาณี ทีปะปาล , วีณา ตุงชีพ , จุฑา มุกดาสนิท , นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ , มิตรา บุญบำรุง , จีรภา หินซุย , วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , เมธี แก้วเนิน , กิ่งเดือน สมจิตต์ , เยาวภา ไหวพริบ , ลินดา แซ่ลก , หัทยา ลีฬหสกุลชัย , ผศ.ดร. พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ดร. จีรวรรณ มณีโรจน์ , ดร. เปรมวดี เทพวงศ์ , ผศ.ดร. ปัทมา ระตะนะอาพร , กนกพรรณ ศรีมโนภาษ , เรณุกา นิธิบุณยบดี , นายกฤษณะ จันทร์ปรางค์
คำสำคัญ การตกค้าง ยาปฏิชีวนะ กุ้งขาวแวนนาไม สัตว์น้ำ ฟอร์มาลดีไฮด์ การลด การล้าง การแปรรูป น้ำปลา คลอสตริเดียม บอทูไลนัม ปลากะตัก ฮีสตามีน กระบวนการหมัก หอยสองฝา Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, การปนเปื้อนเชิงปริมาณ
หน่วยงาน ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับในด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสัตว์น้ำ จึงได้ศึกษา 1) การตกค้างของยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 2) ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในสัตว์น้ำ 3) การปนเปื้อนคลอสตริเดียม บอทูไลนัม และ ฮีสตามีนในปลากะตักและน้ำปลา และ 4) การปนเปื้อนจุลินทรีย์กลุ่ม Vibrio spp. ในหอยสองฝา ซึ่งผลการศึกษาที่ได้รับ จะเป็นข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และนักวิจัย นำไปถ่ายทอด กำหนดมาตรการควบคุม และเกิดการบังคับใช้กฎหมายต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง