ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สริญญา รอดพิพัฒน์
คำสำคัญ พิษของบุหรี่;นวัตกรรม
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2218 2565 ต่อ 8126 โทรสาร 0 2218 2536 E-mail: sarinyaa.l@chula.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นวัตกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษา Dirty Lung เป็นการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนานเกิดความสนใจในบทเรียน ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์จำลองการสูบบุหรี่ ชุดอุปกรณ์เกาะติดควันบุหรี่บนเส้นใย และอุปกรณ์จำลองการหายใจ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เห็นผลจากการสูบบุหรี่ได้ในทันที และสามารถถ่ายทอดเป็นชิ้นงานเรื่องราวของพิษภัยของบุหรี่และสามารถเรียนรู้โดยใช้ Smartphone หรือ Tablet ไปยังเพื่อน ครอบครัว และบุคคลอื่น เป็นการเปลี่ยนแปลงการสอนสุขศึกษาเรื่องยาสาเพติดในอีกมิติหนึ่ง
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


นวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่สำหรับนักเรียนประถมศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง