ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการท่องเที่ยวด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผะอบ พวงน้อย
คำสำคัญ การพัฒนาคุณภาพกำลังคน;ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้;การท่องเที่ยวเมืองไทย
หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 2307 โทรสาร 0 2585 7590 E-mail: paob.p.ited@kmutnb.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แบบจำลองระบบสุริยะโลกเสมือนผสานโลกจริงประกอบด้วยกล่องดำแทนห้องมืด หลอดไฟแทน ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ทำจากลูกปัดไม้ขนาดแตกต่างกัน ลูกโลกพร้อมกล้องเพอริสโคป (Periscope) ใช้แทนโลกสำหรับมองเฟสของดาวเคราะห์ ใช้ชุดเฟืองขับเคลื่อนให้ดาวเคราะห์กับโลกโคจรสัมพัทธ์กัน แบบจำลองนี้สามารถแสดงคาบการโคจรของดาวเคราะห์ การเคลื่อนที่ถอยหลังของดาวเคราะห์ และแสดงเฟสของ ดาวเคราะห์ได้อย่างชัดเจนในห้องเรียนปกติโดยโรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีห้องมืด นอกจากนี้แบบจำลองระบบสุริยะยังมีการเสริมด้วยโลกเสมือนผสานโลกจริง (AR) จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่าแบบจำลอง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.72) และเมื่อนำไปใช้สอนปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการท่องเที่ยวด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง