ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบติดตามและการคิดคำนวณค่าโดยสารแบบมาตรฐานสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถตุ๊ก ๆ สำหรับประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพพร ลีปรีชานนท์
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์
คำสำคัญ การคิดคำนวณค่าโดย;รถตุ๊ก ๆ;รถจักรยานยนต์รับจ้าง
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 3001-9 ต่อ 3272 โทรสาร 0 2564 3021 E-mail: nopbhorn@engr.tu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ระบบติดตามและการคิดคำนวณค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตุ๊ก ๆ สำหรับประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ แต่ทางผู้วิจัยได้นำเสนอรวมไปถึงระบบที่ใช้ในการคิดคำนวณราคาค่าโดยสาร ซึ่งมุ่งเน้นไปที่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถตุ๊ก ๆ ที่สามารถตรวจสอบได้แบบเรียไทม์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึ่งในยุคปัจจุบันยังคงไม่มีอุปกรณ์ในรูปแบบดังกล่าว และหากมีการใช้งานจะเป็นผลดีกับทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการที่ได้รับข้อมูลการบริการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ราคาเป็นธรรม ขับขี่ปลอดภัย และสนับสนุนยานพาหนะรับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดการขัดแย้ง อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรฐานการบริการที่ยอมรับได้ในระดับสากล สามารถนำไปใช้งานร่วมกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ได้อีกหลายประเภท
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบติดตามและการคิดคำนวณค่าโดยสารแบบมาตรฐานสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถตุ๊ก ๆ สำหรับประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง