ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึกศิริราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุดตา ปรักกโมดม
คำสำคัญ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียน;ศิริราช
หน่วยงาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2419 7990 ต่อ 302 โทรสาร 0 2411 3256 E-mail: parakdao@gmail.com, sudta.paa@mahidol.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โปรแกรมระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียน งานระงับความรู้สึกศิริราช (Siriraj Anesthesia-Electronic Medical Record : SiA-EMR) ใช้ในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยก่อน ระหว่าง และหลังให้การระงับความรู้สึก เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายใต้ลิขสิทธิ์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป รองรับระบบปฏิบัติการ ทางสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต โดยการส่งผ่านข้อมูลการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ มีระบบความปลอดภัยของข้อมูลในการยืนยันตัวบุคคลสูง เพื่อประโยชน์ต่องานบริหาร งานวิจัยทางคลินิก งานการศึกษา งานบริการผู้ป่วย ตลอดจนพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ 4.8 ของโปรแกรมสำเร็จรูปที่นำเข้า จากต่างประเทศ ผลการศึกษาในเชิงวิจัยและพัฒนาพบว่า โปรแกรมมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานได้จริง ณ จุดให้บริการ อีกทั้ง ผลงานยังได้รับการนำไปเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึกศิริราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง