ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจเชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูง (ultra-sensitive qPCR) เพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อ ที่ไม่แสดงอาการของโรค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มัลลิกา อิ่มวงศ์
คำสำคัญ ultra-sensitive;การตรวจเชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูง
หน่วยงาน ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2306 9100 ต่อ 3078 โทรสาร 0 2354 9071 E-mail: mallika.imw@mahidol.ac.th, noi@tropmedres.ac
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ในปัจจุบัน “โรคไข้มาลาเรีย” ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและของโลก ถึงแม้ว่าโรคนี้จะมีอัตราการป่วยและการตายลดลง แต่ยังคงมีผู้ติดเชื้อมาลาเรียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งถือเป็นพาหะของโรคไข้มาลาเรียที่พร้อมจะแพร่เชื้อต่อไปยังผู้อื่นเมื่อถูกยุงก้นปล่องกัด ทางทีมวิจัยจึงพัฒนาเทคนิค “การตรวจเชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ ที่ไม่แสดงอาการของโรค” ขึ้น ซึ่งวิธีการนี้สามารถตรวจหาเชื้อมาลาเรียได้ในปริมาณน้อย 22 พาราไซต์ ต่อเลือด 1 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นระดับเชื้อที่ต่ำกว่าวิธีการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในปัจจุบันถึง 2 พันเท่า ผลของงานวิจัยชิ้นนี้นับเป็นความหวังหนึ่งของการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน ปี พ.ศ. 2569 ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและองค์การอนามัยโลก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง