ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บทบาทของพืชพันธุ์ต่อการลดอุณหภูมิและการกักเก็บคาร์บอนของสวนทางตั้งแบบ LIVING WALL
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ศศิมา เจริญกิจ
เจ้าของผลงานร่วม รศ. สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา , ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์ , ผศ.ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ , ผศ.ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล , ปวีณา ไกรวิจิตร
คำสำคัญ สวนทางตั้ง;การลดอุณหภูมิ;การกักเก็บคาร์บอน;ภูมิอากาศร้อนชื้น;พืชพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการศึกษาบทบาทของพืชพันธุ์ต่อการลดอุณหภูมิและการกักเก็บคาร์บอนของสวนทางตั้งแบบ LIVING WALL ศึกษาพืชจำนวน 12 สายพันธุ์ เพื่อระบุพืชที่เหมาะสมสำหรับการลดอุณหภูมิอาคารและอุณหภูมิเมือง รวมทั้งพืชที่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ดี ประสิทธิภาพที่ได้จากสวนทางตั้งในการลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอนเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในการเลือกพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับอาคารเขียว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง