ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.นิกราน หอมดวง , ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง , ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ , ดร.อุกฤต สมัครสมาน , อัญชลี สายเขียว , คาร์บอนฟุตพริ้นท์ , แก็สเรือนกระจก
คำสำคัญ พลังงาน;ปัจจัยการผลิต;พลังงานเทียบเท่า;ปริมาณการใช้พลังงาน;ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยการผลิต ปริมาณการใช้พลังงาน ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และศึกษาแนวทางในการลดการใช้พลังงานและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการใช้ปัจจัยผารผลิตในพื้นที่ปลูกจริงของเกษตรกร ผลพบว่ามีการใช้พลังงานเฉลี่ยเท่ากับ 2,305.77 MJ/ไร่ หรือ 2.50 MJ/kg ผลผลิตข้าวโพดทั้งฝัก มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 134.83 kgCO2 eq/ไร่ หรือ 0.1459 kgCO2 eq/kg ผลผลิตข้าวโพดทั้งฝัก
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง