ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางควบคุมการผลิตพลาสติกเพื่อลดไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ , สุชีลา พลเรือง , ดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ , ผศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล , ดร. อนุสรณ์ สืบสาย , ดร. ภีรพรรณ ดิษฐเนตร
คำสำคัญ พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง;พลาสติกโพลิเอทิลีน;การสลายตัวของพลาสติก;ไมโครพลาสติก;นโยบายของประเทศ;ควบคุมการลิตพลาสติก;เศรษฐกิจหมุนเวียน;การใช้พลาสติกที่เหมาะสม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ในการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยแนวทางควบคุมการผลิตพลาสติกเพื่อลดไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม พบว่าพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ร้อยละ 50 เป็นพลาสติกประเภทโพลิเอทธิลีน ที่ปรากฎอยู่ในหลุมฝังกลบขยะและชายฝั่งทะเล เมื่อนำมาทดสอบการย่อยสลายในดินธรรมชาติเป็นระยะเวลา 1 ปี พบการแตกสลายร้อยละ 10 ดังนั้นแนวทางการควบคุมการผลิตควรกำหนดทั้งในด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และการรณรงค์สร้างจิตสำนึก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง