ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสีเขียวชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.กัณฐกร อู่อ้น
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร
คำสำคัญ ที่อยู่อาศัยผุ้มีรายได้น้อย;ที่อยู่อาศัยสีเขียว;การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม;บ้านมั่นคง
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การย้ายถิ่นฐานของชุมชน (Relocation)ตามกระบวนการบ้านมั่นคง เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action research) บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะสร้างแนวทางพัฒนาชุมชนบนพื้นที่ดินแห่งใหม่โดยอาศัยเกณฑ์ชุมชนสีเขียว(Eco-village)ถูกนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการพื้นที่ใช้สอยและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติพรรณนาจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ(SPSS)พบว่า ชุมชนประเมินเรื่องการประหยัดไฟฟ้าและการไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้มากที่สุด และปัจจัยที่บ้านจะมีพื้นที่สีเขียวและช่องระบายอากาศคือ การมีระเบียงบ้าน นำไปสู่การออกแบบบ้านและวางผังชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งชุมชนสามารถสร้างแบบบ้านทางเลือกได้ 9 แบบโดยให้ความสนใจในแบบบ้านแฝดบนที่ดิน 12 ตร.วามากที่สุด
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสีเขียวชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง