ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศักยภาพในการรุกรานของกุ้งก้ามแดง Cherax quadricariantus (von Martens) ในแหล่งน้ำจืดในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. ดร. สำเนาว์ เสาวกูล
เจ้าของผลงานร่วม ศ. ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ , นาย วชิระ กว้างขวาง
คำสำคัญ สัตว์น้ำต่างถิ่น;กุ้งก้ามแดง;การปรับตัว;การรุกราน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากุ้งก้ามแดง (Cherax quadricariantus) สามารถปรับตัวอาศัยและเติบโตในแหล่งน้ำของไทยได้ดีในระดับหนึ่ง ถ้ามีการหลุดรอดจากฟาร์มเพาะเลี้ยงหรือถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ถึงแม้นว่าอัตราการเติบโตจะไม่เท่ากับเมื่ออยู่ในระบบการเลี้ยง นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาการสืบพันธุ์และวางไข่ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบถึงความอ่อนไหวต่อสภาพความเป็นพิษของแหล่งน้ำและการที่ถูกควบคุมได้ด้วยชีววิธีผ่านปลาผู้ล่าชนิดต่างๆ ในระบบสามารถชะลอหรือยับยั้งโอกาสการรุกรานของกุ้งก้ามแดงได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง