ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่ออะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส และการประยุกต์ใช้ในการประเมินถึงการปนเปื้อนของไกลโฟเสท (ยากำจัดวัชพืช) ในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ชุติมา ถนอมสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พอจิต นันทนาวัฒน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิกา คงเจริญพร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติมา เสาวกูล
คำสำคัญ ไกลโฟเสท;โมโนโคลนอลแอนติบอดี;อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสมีความสำคัญมากในการตรวจสอบทางพิษวิทยา เพราะสามารถบอกผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตได้โดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นต่อชี้วัดทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ เพื่อประเมินถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และใช้เป็นแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ำ การวิจัยนี้ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่ออะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสในปลาดุกลูกผสมที่มีการสัมผัสกับไกลโฟเสท จากนั้นทำการศึกษาลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตได้ และทดสอบปฏิกิริยาข้ามของโมโนโคลนอลแอนติบอดีกับปลาเศรษฐกิจโดยใช้เทคนิคทางแอนติบอดี ได้แก่ dot blot, western blot, immunohistochemistry และ ELISA ตามลำดับ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของไกลโฟเสทในปลาน้ำจืดโดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพ-อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (biomarker- acetylcholinestrase) ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง