ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปกปักรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
เจ้าของผลงานร่วม ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
คำสำคัญ ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ;ปกปักรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ;ลุ่มน้ำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลผลิตโครงการ ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 2) ฐานข้อมูลที่แสดงผลบนโปรแกรม Google Earth โดยเชื่อมโยงบนภาพถ่ายภาพจากดาวเทียมที่เป็นปัจจุบัน จึงง่ายต่อการนำเสนอผลงานวิจัยต่อชุมชน นักวิจัย รวมไปถึง platform ระดับบริหาร และ 3) การแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ website เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน ทั้งระดับนโยบายและบริหารจัดการ ระดับแผนปฏิบัติการและระดับปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง