ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กากกักเก็บเถ้าเตาขยะชุมชนด้วยจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากตะกอนประปา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. นภารัตน์ ไวยเจริญ
คำสำคัญ จีโอพอลิเมอร์;การกักเก็บ;เถ้าเตาเผาขยะ;ตะกอนประปา;เถ้าเส้นใยปาล์ม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การกักเก็บเถ้าจากเตาเผาขยะชุมชนด้วยจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากตะกอนประปาและใช้เถ้าเส้นใยปาล์มน้ำมันมาปรับอัตราส่วน SiO2/Al2O3 ซึ่งได้อัตราส่วนที่เหมาะสมเท่ากับ 2.50 ใช้เป็นวัสดุตั้งต้นสังเคราะห์ จีโอพอลิเมอร์ เพื่อกักเก็บเถ้าจากเตาเผาขยะชุมชน สามารถกักเก็บโลหะหนัก 6 ชนิด (สังกะสี ตะกั่ว โครเมียม ทองแดง นิเกิล และปรอท) ได้ในปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์ของ US.EPA ดังนั้น สามารถใช้ตะกอนประปาผสมเถ้าเส้นใยปาล์ม สังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์เพื่อกักเก็บโลหะหนักในโครงสร้างหล่อแข็ง ใช้งานทางด้านสิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง