ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการเดินและความสามารถในการทำงานที่วัดโดยการเดิน ในเวลา 6 นาที (6MinWT) ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้เอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสาลินี แนวหล้า
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา, ผศ.นพ. ปรีดา อารยาวิชานนท์
คำสำคัญ ไขสันหลังบาดเจ็บ, การฟื้นฟูความสามารถในชุมชน, การทดสอบความสามารถ, ความเร็วในการเดิน, การ ทดสอบการเดินในเวลา 6 นาที
หน่วยงาน 14 ชยางกูร 34 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การประเมินความเร็วในการเดินระยะทาง 10 เมตร (10-meter walk test: 10MWT) เป็นการทดสอบช่วยสะท้อนความสามารถในกิจวัตรประจำวันและคุณภาพการเดินโดยรวม การทดสอบด้วยความเร็วปกติ สามารถใช้แทนการทดสอบระยะทางการเดินในเวลา 6 นาที (6-minute walk test: 6MinWT) ซึ่งเป็นการประเมินที่ช่วยสะท้อนความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทดแทนของ 10MWT จะดีที่สุด เมื่อทำการทดสอบในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีความสามารถดี
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง