ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาวิจัยมะม่วงให้ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
เจ้าของผลงานร่วม ดร. สุวิมล เจตะวัฒนะ , นางสาวฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์ , ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ , นางสาวมลนิภา ศรีมาตรภิรมย์ , นายพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
คำสำคัญ การประเมินการสูญเสีย;การฉายรังสี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ศึกษาผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพและสรีรวิทยาผลมะม่วงเพื่อมุ่งเน้นให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่การฉายรังสีนั้นมีผลต่อการพัฒนากลิ่นหอมและการสุกของมะม่วงทำให้มะม่วงที่ฉายรังสีแกมมาไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้การส่งออกมะม่วงไปตลาดสหรัฐอเมริกา” หากปัญหาของคุณภาพผลผลิตมะม่วงได้รับการแก้ไขจะเป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกมะม่วง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการส่งออกของประเทศ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์