ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวประภัสสร รักถาวร , นายธนภูมิ มณีบุญ , นางสาว เกสรี กลิ่นสุคนธ์ , นางสาว ลลิตา คชารัตน์ , นายเจตน์ มีญาณเยี่ยม , นางกาญจนา เข่งคุ้ม , นายปัญญา ฉริยะพงศ์พันธุ์ , ดร.น.สพ. สุเมธ อ้าภาวงษ์ , นางสาวอัญชลี สิริมนตาภรณ์ , สพ.ญ. อรอุมา สิงหะ , รศ.ดร. เนตรนภิส ธีระวัลย์ชัย
คำสำคัญ กล้วยไม้สกุลหวาย;เอื้องดอกมะลิ;สารสกัด;ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส;การทดสอบความคงตัว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การผลิตผงสารสกัดเอื้องดอกมะลิ พบว่า ได้ปริมาณผลผลิตผงสารสกัดร้อยละ 15.440±0.424 ผงสารสกัดเอื้องดอกมะลิที่ได้มีสีน้ำตาลอ่อน มีปริมาณสาร Moscatilin 12.417+0.744 มิลลิกรัมต่อกรัมผงสารสกัด สาร Gigantol 6.845+0.084 มิลลิกรัมต่อกรัมผงสารสกัด ผงสารสกัดมีประสิทธิภาพภาพในการยับยั้งเอนไซม์ α-Glucosidase และ α-amylase ได้ดี จึงมีศักยภาพในการนำมาบริโภคเพื่อลดน้ำตาลในเลือด สารสกัดเอื้องดอกมะลิมีความคงตัวในสภาวะ กรด, ด่าง, ความชื้นสูง และทนต่อสภาวะออกซิเดชัน ได้ดี ผลการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดกล้วยไม้สกุลหวายมีความเข้มข้น 50-200 mg/kg BW มีความปลอดภัยในการบริโบค.
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง