ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพ ผ่านเครือข่ายสังคมสำหรับการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัฒน์ พลอยศรี
คำสำคัญ ระบบการฝึกอบรม, สมรรถนะวิชาชีพม เครือข่ายสังคมม การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพผ่านเครือข่ายสังคมสำหรับการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ เป็นการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ในระบบพิมพ์ออฟเซตบนวัสดุรองรับประเภทกระดาษ โดยใช้ Edmodo ที่มีคุณลักษณะของเครือข่ายสังคม สามารถทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามปัญหาในงานกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกวิธี โดยสามารถอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอินเทอร์เน็ต
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์