ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การรวบรวมและเก็บรักษาพ่อแม่พันธุ์ปลากาดำ Morulius chrysophekadion (Bleeker, 1850) และศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส
เจ้าของผลงานร่วม ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ , นายอิฐสะราม แสนสุภา , นายจักรพันธ์ ฐานิสรณ์
คำสำคัญ ปลากาดำ;ประสิทธิภาพการผสมพันธุ์;การเจริญเติบโต;การต้านทานโรค;ทนต่ออุณหภูมิน้ำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ได้รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ได้ทั้งหมด 6 แหล่ง ได้แก่ พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี เพื่อทำการเพาะผสมพันธุ์ของแต่ละแหล่งที่มา พบว่า ประสิทธิภาพการเพาะผสมพันธุ์ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของลูกพันธุ์แต่ละแหล่งไม่แตกต่างกัน ลูกพันธุ์จากอุตรดิตถ์ทนต่อเชื้อ A. hydrophila ได้มากที่สุด ขณะที่ปลากาดำที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์จังหวัดพะเยาและจากอุตรดิตถ์มีความสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำได้ช่วงที่กว้างและแคบที่สุด ตามลำดับ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง