ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของไทยเพื่อนำเข้าธนาคารเชื้อพันธุกรรมแห่งชาติ และการศึกษาสารไฟโตสเตอรอลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพต้นแบบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ภาวัช วิจารัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. สมทรง โชติชื่น , ดร. จิดาภา มุ่งการนา สุขบาง
คำสำคัญ ข้าวพื้นเมือง;กลุ่มชาติพันธุ์;สารไฟโตสเตอรอล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ได้ข้อมูล phenotype ข้อมูล genotype และการวิเคราะห์โภชนเภสัชสาร phytosterol ในพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของไทย ได้แก่ ม้ง อาข่า มูเซอ ลีซอ และไทยใหญ่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ที่ช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (NCDs) ทำให้เกิดการตระหนักในคุณค่าของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไม่ให้สูญพันธุ์ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวสกัดเย็นที่อุดมไปด้วยโภชนเภสัชสารสูง ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติและสุขภาพต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง