ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
เจ้าของผลงานร่วม จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล , เอกพงษ์ ทองแท้
คำสำคัญ ระบบสารสนเทศ;งานวิจัย;คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศจัดฐานข้อมูลการวิจัย พบว่า ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยแบ่งส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน 5 โมดูล มีกระบวนการทำงานคือ ส่วนของผู้ดูแล ประกอบด้วย โมดูลนำเข้า โมดูลจัดเก็บเอกสารงานวิจัย โมดูลตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน โมดูลตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนของสมาชิก ประกอบด้วยโมดูลค้นหา/ดาวน์โหลดงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และผู้ใช้มีความพอใจต่อการใช้ระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/itm-journal/downloads/entry/65/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.