แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาซอบั้งชาวภูไท จังหวัดกาฬสินธุ์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาซอบั้งชาวภูไท จังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าของผลงาน :  พิทยวัฒน์ พันธะศรี
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ซอบั้ง, ชาวผู้ไท, การส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนา, จังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คำอธิบาย :  ศึกษาองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนา ซอบั้งชาวผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพพบความแตกต่างกัน 2 รูปแบบ คือรูปแบบโบราณ คือ ซอบั้งไม้ไผ่มีสองสาย และปรับตั้งเสียงของสายซอให้มีระดับเสียงเดียวกัน โดยสายที่หนึ่งหรือสายเอกทำหน้าที่เป็น "สายบรรเลงทำนอง" ส่วนสายที่สองหรือสายรองทำหน้าที่เป็น" สายเสียงประสานยืน " และรูปแบบทั่วไป คือจะใช้สายหลักสองสายปรับแต่งเสียงให้มีระดับเสียงห่างกันเป็นคู่สี่ บทเพลงที่พบได้แก่ ลายฟ้อนเกี้ยวหางนกยูง ลายล่องของ ลายลำให้พร ด้านบทบาทของซอบั้งไม้ไผ่ ในอดีตจำแนกได้เป็นสองบทบาท คือบทบาทของซอบั้งในบริบทเฉพาะกลุ่มบุคคล และบทบาทของซอบั้งในบริบทเชิงพิธีกรรม แนวทางส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาซอบั้งชาวผู้ไท คือ ส่งเสริมให้มีการบรรเลงซอบั้งทุกรูปแบบที่ควรจัดให้มี ส่งเสริมคนชุมชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของซอบั้ง จัดศูนย์แสดงเครื่องดนตรีเพื่ออนุรักษ์ และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป อนุรักษ์ผลงานของปราชญ์ศิลปินชาวบ้าน บทเพลง ผู้ไท และอนุรักษ์การละเล่นต่างๆที่ใช้ดนตรีประกอบ ปรับปรุงแบบการบรรเลงให้ทันสมัย และผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรม เพลงสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ และพัฒนาเครื่องดนตรีให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://journal.rmu.ac.th/journal/view_article/e40274f2f6a9662f995813c3da9c00a72018010712070815153016282038685877
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   ปรัชญา, สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาซอบั้งชาวภูไท จังหวัดกาฬสินธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708