ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวางแผนการเลือกทําเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริเวณอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์
เจ้าของผลงานร่วม กฤช จรินโท
คำสำคัญ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ;ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์;การเลือกทำเลที่ตั้ง
หน่วยงาน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย หาทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร บริเวณอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และศึกษาทัศนคติด้านการเลือกทำเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรร ผลจากการวิเคราะห์จากระบบสารสนเทศ พบว่า พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรในระดับเหมาะสมมากมีพื้นที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.80 ของพื้นที่ทั้งหมด ระดับความเหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อยคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 21.32 และร้อยละ 8.67 ตามลำดับ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 26.22 ส่วนผลการศึกษาทัศนคติ ด้านการเลือกทำเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรร ผลปัจจัยทั้งหมดมีความสอดคล้องกับทัศนคติ ด้านการเลือกทำเลที่ตั้งทางสถิติเท่ากับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างเลือกปัจจัยการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมา คือ การเข้าถึงการเดินทาง อันดับ3 การเข้าถึงสถานที่ทำงาน อันดับ 4 ด้านภัยพิบัติและอาชญากรรม อันดับ 5 ด้านกฎหมายผังเมือง และอันดับสุดท้ายปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง ได้ค่าพยากรณ์ความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 71.00
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2018052513530943.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวางแผนการเลือกทําเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริเวณอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง