ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนัณชัย สิงห์มาตย์
คำสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์;การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน;วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาสภาพและความต้องการรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม กำหนดแนวทางในการพัฒนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก้ปัญหาและพัฒนาความรู้ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อกลยุทธการเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจในจังหวัดมหาสารคามควร ให้ความสนใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต การสร้างความสมดุลของการผลิตกับทรัพยากรธรรมชาติ และด้านปัจจัยการผลิต โดยใช้กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต่ำ และกลยุทธ์การมุ่งความสนใจ เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจในจังหวัดมหาสารคามได้มากขึ้น ตามแบบจำลอง DCS Framework
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/article/view/99838/77553
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.