ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดสอบ O-NETระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวจารุจิตร สิทธิปรุ
คำสำคัญ การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์;ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ;คลังข้อสอบ;การจัดสอบ O-NET;ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ O-NET จัดทำคลังข้อสอบ O-NET และพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของ Web Application วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory: IRT) แบบ 3 พารามิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Xcalibre Version 4.1.7
ข้อมูลเพิ่มเติม http://onetcat.net/onetm3
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง