ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและพึ่งตนเองด้านแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground water bank) บ้านคำกลาง ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ
เจ้าของผลงานร่วม พัชรินทร์ ธรรมสาร , อนุรักษ์ ประทุมชาติ , สมศักดิ์ ไกรเดช , สะท้อน ปราบจันดี
คำสำคัญ การจัดการความรู้;ธนาคารน้ำใต้ดิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและพึ่งตนเองด้านแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground water bank) บ้านคำกลาง ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำสู่ความเข้มแข็งและพึ่งตนเองด้านแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านคำกลาง ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาชุดคู่มือการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดธนาคารน้ำใต้ดินในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำของชุมชนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทีมเครือข่ายผู้บริหารแหล่งน้ำและคณะกรรมการศูนย์ประสานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) และครัวเรือนต้นแบบในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดธนาคารน้ำใต้ดินและมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง