ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์
คำสำคัญ การเกษตร;องค์ความรู้ทางการเกษตร;ด้านความมั่นคง;จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ว่าเป็นเกษตรกรไร้สัญชาติ หรือเกษตรกรชายขอบ ในพื้นที่ อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สุขภาพดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค พึ่งตนเองได้เกิดความภาคภูมิใจ บนพื้นฐานหลักการตามเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์และมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและกัน เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสื่อสารสองทางผ่านกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกันกับหลายภาคส่วน เกิดการปรองดองระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานแต่ละภาคส่วนในพื้นที่ ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาถ่ายทอด ได้แก่ 1. การใช้หลักเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิต 2. การผลิตปุ๋ยแบบไม่ต้องพลิกกลับกองเพื่อการประหยัดแรงงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อการผลิตปุ๋ยหมักแห้ง/ปุ๋ยหมักน้ำ/สมุนไพรหมักเพื่อไล่แมลง 3. การกระตุ้นให้เห็นประโยชน์จากการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการวางแผนการผลิตและวางแผนการตลาดร่วมกัน โดยใช้ระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System, PGS)
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง