ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์
คำสำคัญ รูปแบบการพัฒนา;นักเรียนระดับปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง;ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน การส่งเสริมทักษะและพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยทั้ง 4 ด้านจึงต้องได้รับการพัฒนา โดยการพัฒนาครูปฐมวัยในด้านการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม htpp://thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง