ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยพวนโดยชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชมพูนุท ภาณุภาส
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย , ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
คำสำคัญ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน;การท่องเที่ยววัฒนธรรม;ชุมชนไทยพวน จังหวัดสุพรรณบุรี;การพัฒนารูปแบบ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วิทยานิพนธเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพวนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยพวน สำหรับการนำไปใช้ในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกระดับ โดยยึดหลักความต้องการของคนในชุมชนและใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/54882?src=%2Fsimple-search%3Flocation%3D%252F%26query%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%26rpp%3D10%26sort_by%3Dscore%26order%3Ddesc%26brw_total%3D1%26brw_pos%3D0&query=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยพวนโดยชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง