ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน
เจ้าของผลงานร่วม เกรียงศักดิ์ รักภักดี , เด่นดวงดี ศรีสุริยะ , ขนิษฐา คนกล้า
คำสำคัญ ความดันโลหิตสูง;เบาหวาน;ระบบสารสนเทศ;เหมืองข้อมูล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้สูงอายุเมื่ออยู่ในช่วงอายุวัย ทางาน ที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงผลทางด้านสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อนาไป สร้างตัวแบบในการพยากรณ์ความเสี่ยงของผลทางด้านสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมในวัยทางานของ ประชากรผู้สูงอายุกับผลทางด้านสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล และนาตัวแบบไปสร้าง ระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึงผลทางด้าน สุขภาพ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ที่ทางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราเซอร์ และสามารถรองรับการทางาน บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง