ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความท้าทายของนักปรับปรุงพันธุ์พืชภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษา การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชริน ส่งศรี
เจ้าของผลงานร่วม สนั่น จอกลอย , นิมิตร วรสูต , อารันต์ พัฒโนทัย
คำสำคัญ Arachis hypogaea L;พันธุ์ทนแล้ง;การปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน;การตรึงไนโตรเจน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้ทนต่อความแห้งแล้ง ช่วยรักษาผลผลิต และลดการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินได้ นับเป็นแนวทางที่เพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำไปใช้แปรรูปของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงได้อย่างยั่งยืน โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการศึกษาวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้ทนแล้ง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเชิงบูรณาการเกี่ยวกับ 1) กลไกการทนแล้งจากการตอบสนองของลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของพืชในสภาวะขาดน้ำ รวมทั้ง 2) ข้อมูลด้านพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะการทนแล้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้ง และลดการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซิน ให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จเร็วขึ้น โดยโครงการฯ ได้มีการศึกษาและทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงในสภาวะการกระทบแล้งในช่วงการเจริญเติบโตต่าง ๆ ได้แก่ ช่วงต้น ช่วงกลาง ช่วงปลายของการเจริญเติบโต และตลอดอายุการเจริญเติบโตทำให้สามารถระบุกลไกการทนแล้ง และข้อมูลด้านพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะการ ทนแล้ง เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการวางแผนปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=03-Patcharin.pdf&id=559&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความท้าทายของนักปรับปรุงพันธุ์พืชภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษา การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง