ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ภญ. อรุณพร อิฐรัตน์
คำสำคัญ สมุนไพรอินทรีย์;สินค้าอินทรีย์;กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่ชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านสมุนไพรอินทรีย์ พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนอื่นที่มีความเหมาะสมในการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ และเน้นให้สมาชิกผู้ปลูกพร้อมทั้งการวางระบบบริหารจัดการการตลาด เช่น กลุ่มสหกรณ์ โดยให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง