ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบการอบแห้งสมุนไพรไทยบางชนิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
เจ้าของผลงานร่วม สุดธิดา คำเหมือง , วิภาวรรณ ไชยเทพ
คำสำคัญ การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์;การตากแห้ง;สมุนไพรไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษารูปแบบการอบแห้งสมุนไพรไทยบางชนิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาหืก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบการอบแห้งสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ใบมะรุม ใบรางจืด และใบเตย ด้วยการตากแห้ง การอบแห้งโดยวัตถุดิบสัมผัสและไม่สัมผัสกับแสงอาทิตย์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ พิจารณาจากความชื้นสุดท้าย สีเขียว ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด พบว่า ความชื้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งทุกชนิด อยู่ในช่วงร้อยละฐานเปียก 5.85-8.35 รูปแบบการอบแห้งมีผลต่อใบสีเขียวใบรางจืดและใบเตย และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของใบเตยอบแห้ง ส่วนปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เป็นดัชนีกำหนดการเลือกรูปแบบการอบแห้งสมุนไพร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=87.pdf&id=555&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษารูปแบบการอบแห้งสมุนไพรไทยบางชนิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง