ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในจังหวัดสระแก้ว (ANALYSIS OF FORMATIVE ASSESSMENT SKILLS OF TEACHERS IN SA KAEO PROVINCE)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี ประเสริฐสรรค์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี และดร.อุทัยพร ไก่แก้ว
คำสำคัญ แบบประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน, การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน, ครูในจังหวัดสระแก้ว, EVALUATION FORM FOR FORMATIVE ASSESSMENTS SKILLS, FORMATIVE ASSESSMENT, TEACHER IN SA KAEO PROVINCE
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.สระแก้ว เขต 2
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เป็นลักษณะการประเมินผลระหว่างเรียนที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง บูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน และเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่ครูสามารถใช้สำหรับการตัดสินการเรียนการสอน และผู้เรียนสามารถใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และคิดตัดสินใจ รู้จุดเด่นจุดที่ควรปรับปรุง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง